Tipy na výlet

Sušice

Město Sušice bylo původně pravěkou rýžovnickou osadou při obchodní cestě do Bavor. Její jméno značí suché místo uprostřed vodních toků Otavy a Roušarky. Osada byla založena patrně kolem roku 790, 1. písemné zmínky pocházejí až z roku 1233. Od roku 1273 patřilo město českému králi Přemyslu Otakaru II. a od té doby město již vždy náleželo Koruně české. V roce 1322 dal král Jan Lucemburský obestavět město hradbami a roku 1324 potvrdil výsady královského města. Další privilegia získala Sušice od císaře Karla IV. a krále Václava IV. Město několikrát vyhořelo, ale díky jeho výhodné poloze na odbočce Zlaté stezky a solnímu skladu za čas opět prosperovalo. Rozkvět nastal v 19. století v souvislosti se zavedením výroby zápalek (nejstarší v Čechách) zdejším rodákem Vojtěchem Scheinostem.

V současnosti je střediskem širokého okolí. Vrací se sem i turistický ruch, neboť město leží ve výchozí poloze na okraji Národního parku Šumava.

Uprostřed náměstí stojí radnice, renesančně přestavěná po zhoubném požáru roku 1707. Muzeum Šumavy s expozicemi secesního skla, dějin okolí města a zvlášť jedinečnou sbírkou dokumentující historii zdejší výroby zápalek, jako jedné z nejvýznamnějších v Evropě, se nachází na náměstí v domě č. 40, v domě z 15. století zvaném Voprchovský. Kaple Anděla strážce na vrchu nad městem je především vyhlídkovým místem, odkud je pohled na město obzvláště úchvatný. Město leží na úpatí vrchu Svatobor.

Sušice - muzeum Šumavy

Sídlo muzea nalezneme v rohu náměstí Svobody ve Voprchovském domě čp. 40. Jedná se o renesanční měšťanský dům s gotickým jádrem z 2. poloviny 15. století. V letech 1775-1936 zde bývalo děkanství, poté byly prostory využity pro městské muzeum. Vedle vchodu do muzea visí bronzová pamětní deska připomínající osvobození města 6. května 1945 4. pancéřovou divizí 3. americké armády.

Muzeum bylo založeno roku 1880 učitelem Holíkem jako první muzeum v Pošumaví. Najdeme zde předměty vztahující se k historii města a okolí, expozici šumavského sklářství a sušického sirkařství, sušický cínový poklad, kapucínskou knihovnu, pamětní síň šumavského spisovatele Karla Klostermanna.

Nově je zde ke zhlédnutí sušický mechanický betlém s věrnými kopiemi význačných budov ve městě a okolí a s ukázkou starých šumavských řemesel. Stavba betlému trvala svým autorům Karlu Tittlovi a Pavlu Svobodovi 10 měsíců. Veřejnosti je betlém zpřístupněn od konce roku 2004.

Sušice - kaple Anděla Strážce (552 m n. m.)

Kaple na vrchu Stráž (552 m), zvaném Andělíček, tvoří výraznou dominantu nad městem. Návštěvníkům se odtud nabízí překrásný výhled na Sušici s řekou Otavou a vrchem Svatoborem v pozadí.

Podle pověsti se v těchto místech zjevil anděl, aby ochránil malé dítě, kterému se kolem nohy ovinul jedovatý had.

Ranně barokní kaple Anděla Strážce z let 1682 – 83 byla vystavěna na způsob poutnických kaplí kapucínským řádem za přispění sušických měšťanek Alžběty Meřkové, roz. Rosacínové a Polyxeny Weissenregnerové. Roku 1735 byly přistavěné ambity a čtyři nárožní kaple zasvěcené sv. Panně Marii Celské, sv. Janu Nepomuckému, sv. Floriánovi, a sv. Máří Magdaleně. Roku 1882 byla kaple přestavěna pseudorománsky, další úpravy proběhly v roce 1936.

Veřejnosti je kaple otevřená pouze při bohoslužbách konaných každý čtvrtek od června do srpna a o sušické pouti první neděli v září.

Ke Kapli Anděla Strážce se vydáte z náměstí uličkou V Brance, přejdete most přes řeku a dáte se doleva a zhruba po 100 metrech podél Otavy vpravo Palackého ulicí nahoru. Méně zdatní mohou vyjet k Andělíčku autem kolem sušické nemocnice a za končící výstavbou rodinných domků na okraji Sušice zabočit doleva.

Sušice - kostely:

Kostel sv. Václava

Gotický kostel z pol. 14. st., barokně byl přestavěn po velkém požáru města v r. 1707 a pseudogotické prvky pocházejí z přestavby v letech 1884 - 85. Sochy na oltáři jsou z r. 1659, náhrobní kamenné desky v kostelní dlažbě pochází z doby po r. 1560 a náleží místním šlechticům a měšťanům.

Kostel sv. Felixe a kapucínský klášter

Byl založen z vůle císaře Ferdinanda III. r. 1654 pro posílení katolické víry. Ranně barokní stavba je bez jakékoliv architektonické výzdoby. Sluneční hodiny na jižní zdi kostela jsou z r. 1731.

Hřbitovní kostel Panny Marie

Gotický kostel vystavěný v 1. pol. 14. st. V 15. st. byla přistavěna Kabátovská kaple s hvězdovou klenbou. Vnitřní výzdoba kostela je z konce 16. st. a barokní oltář z 18. st.

Sušice - významné architektonické památky na náměstí

Radnice (uprostřed náměstí)

Dvoupatrová renesanční budova s 31 m vysokou pětipatrovou věží byla přestavěna po požáru r. 1707, z původní stavby se zachoval pouze kamenný renesanční portál vchodu, který je vestavěn do součastné stavby. V přízemí je zasazena kamenná deska, která až do r. 1856 byla v Klášterní bráně a její latinský nápis hlásá, že za panování krále Jana Lucemburského bylo r. 1322 město opevněno hradbami. Jedná se o jednu z nejstarších historických památek Sušice.

Kašna (uprostřed náměstí)

Empírová kašna z pol. 18. st. Nádrž kašny je čtvercová, na rozích a uprostřed boků jsou motivy květů. Po kompletní rekonstrukci je od června 2005 opět funkční.

Sušice - bývalé gotické měšťanské domy

Voprchovský dům čp. 40 (dnes sídlo Muzea Šumavy)

Základy domu pocházejí ze 14. st. Bývalé děkanství je dnes jednou z nejvzácnějších stavebních památek města a jedinečnou ukázkou gotického a renesančního stavitelství. I po renesanční přestavbě zůstaly zachovány původní klenby, portál a štíty zadního traktu. Atypický renesanční štít získala budova v r. 1600 a je vysoký téměř jako vlastní stavba.

Rozacínovský dům čp. 48

Průčelí bývalé lékárny je vyzdobeno renesančními sgrafity z r. 1600 a nad portálem fragmentem gotické výzdoby domu z počátku 16. st.

Krocínovský dům čp. 49 (známý hotel Fialka)

Průčelí je zakončeno barokní balustrádovou atikou.